Where there is Krakonošovo / Tam kde je Krakonošovo

avatar

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

Don't be fooled by the title of the post. It is not a post on the topic "Get to know the city" and I will not write here about the mountains and hills, where certainly Krakonoš, this righteous defender of the poor in the fight against the greedy and greedy kindly rules.

Nenechte se zmást názvem příspěvku. Není to post na téma "Poznej město" a ani zde nebudu psát o horách a kopcích, kde jistě Krakonoš, tento spravedlivý zastánce chudých v boji proti chamtivcům a nenasytům laskavě vládne.

Imagine that after a long time I managed to travel outside my native land. And from the first photo you can guess what city my family and I visited.
So what is the title of this post?
Our great guides and companions were @krakonos and @kraki .

Představte si, že se mi po dlouhé době podařilo vycestovati mimo můj rodný kraj. A z první fotky jistě uhádnete jaké to město jsme s rodinkou navštívili.
A v čem tedy tkví onen název příspěvku?
Skvělými průvodci a společníky nám byli @krakonos a @kraki .

For the journey from Bohumín to Prague, it is probably better for smaller children to choose train transport. We didn't want to drive in the heat and think where to park in Prague or outside Prague - we didn't want to do that.
The train journey has its positives and negatives. My wife was quite sick on the way to Prague, maybe because of the air conditioning. And for once the journey was a rather negative experience, at least as far as my wife was concerned.

Pro cestu z Bohumína do Prahy je asi pro menší děti lepší zvolit dopravu vlakem. Ono štrachat se v tom vedru autem, a ještě přemýšlet kde v Praze či za Prahou zaparkovat - to se nám nechtělo.
Cesta vlakem má svá pozitiva i negativa. Manželce bylo cestou do Prahy docela špatně, možná z klimatizace. A pro tentokrát byla cesta aspoň co se týče manželky spíše negativním zážitkem.

Even in Prague they have sewerage. And even here you can find some interesting manhole covers. Although for the people of Prague this piece will probably be nothing special. The problem with photographing such manhole covers. This one was not far from the astronomical clock on Old Town Square.

I v Praze mají kanalizaci. A i zde se dá najít nějaký zajímavý poklop. I když pro Pražany asi tento kousek nebude ničím zvláštním. Problém nastává s focení takovýchto poklopů. Tento se nacházel kousek od orloje na Staroměstském náměstí.

And what about Prague? On the recommendation of our guide, we visited Sacré Coeur Park on the day of our arrival. In the park there is, among other things, this special slide.

A co tedy v Praze? Na doporučení našeho průvodce jsme v den příjezdu navštívili park Sacré Coeur. V parku se mimo jiné nalézá tato zvláštní skluzavka.

The park was close to our temporary accommodation in Prague and we could have had some views of Prague. The park was the only interesting place we visited on the first day. Then it was just some shopping and off to our room. Prague is alive and well in the evening, but probably not for kids.

Park se nalézal blízko našeho dočasného pražského ubytování a i zde se nám mohl naskytnou nějaký ten výhled na Prahu. Park byl jediným zajímavým místem prvního dne, který jsme navštívili. Pak jen nějaký ten nákup a šlo se na pokoj. V Praze to sice žije i večer, ale asi nic pro děti.

The next morning we visited the Kingdom of Railways. Apart from the extensive model track, there were also various simulators to see and try out. For example, a subway, train or tram simulator. The kids spent the whole morning there and still couldn't get enough.

Druhý den ráno jsme navštívili Království železnic. Mimo rozsáhlého modelového kolejiště byli k vidění a odzkoušení i různé simulátory. Třeba simulátor metra, vlaku či tramvaje. Děti tam strávili celé dopoledne a stále neměli dost.

After lunch in OC Nový Smíchov we went to another attraction for children. This attraction was the Museum of Legos. It was incredible to see what you can build with Lego. I was personally interested in the Star Wars section. After the tour, my younger son docked at the working model train.

Po obědě v OC Nový Smíchov jsme vyrazili na další atrakci pro děti jako stvořenou. Tou atrakcí bylo Muzeum lega. Bylo neskutečné vidět, co všechno lze z Lega postavit. Mě osobně zaujala sekce hvězdných válek. Mladší syn po prohlídce zakotvil u funkčního modelu vláčku.

What next in Prague? There is a plethora of things. So that day we walked through the classic sights like Charles Bridge, Powder Tower or the already mentioned Old Town Square.

Co dál v Praze? Je toho nepřeberné množství. Ten den jsme tedy ještě prošly klasické památky jako je Karlův most, Prašná brána nebo již zmíněné Staroměstské náměstí.

I got a little lost in the schedule. Anyway, we met with @krakonos and visited the Zizkov Memorial, the Military Museum and the surrounding area. Only especially the Military Museum needs more time. Or, better still, spread your visit over several stages.

Trochu jsem se ztratil v harmonogramu. Každopádně ,sešli jsme se s @krakonos a navštívili Žižkovský památník , Vojenské muzeum a přilehlé okolí. Akorát zvlášť na Vojenské muzeum je třeba si vyhradit více času. Nebo, ještě lépe, rozložit si jeho návštěvu na několik etap.

Three days in Prague. A lot can be done in that time, but there is still a lot missing. Besides Prague Castle, we also visited the Czech Television. And @bucipuci was also present, albeit only in a proxy capacity.

Tři dny v Praze. Za tu dobu se sice dá stihnout hodně, ale přece jen toho hodně ještě chybí. Kromě Pražského hradu jsme navštívili i Českou Televizi. A přítomen byl i @bucipuci , byť jen v zastoupení.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)0
0
0.000
24 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Koukám, že jste se s Krakonošem i barevně sladili :)

Už jsme si říkal, že jsem od tebe dlouho nic nečetl. A léto s dětmi je jako stvořené pro spoustu dobrodružství :)

0
0
0.000
avatar

Dnes mám volno a starší syn je doma. Snažil jsem se ho přimět, že bychom spolu něco tvořili.
Ale je to marný, je to marný.....

0
0
0.000
avatar

No, já spíš myslel nějaké ty výlety, túry a podobně. Tvořit se dá i v zimě, kdy je tma v šest a na courání venku to není ;)

0
0
0.000
avatar

I k tomu, jít ven, jsem ho přemlouval. Ale prý že má odřené koleno a nikam nechce

0
0
0.000
avatar

Tvůj syn byl měl mít k dispozici nějaké fotky na mobilu své maminky z Botanické zahrady...

0
0
0.000
avatar

Jj. Nějaké fotky má. Ale něco mi říkal že chce udělat video prezentaci

0
0
0.000
avatar

To jste si udělali pěkný výlet. Já byl naposledy v Praze loni a stačilo mi to až až. Na můj vkus šíleně moc lidí :-)
!LUV
za použití #aroundtheworld

0
0
0.000
avatar

Ano... Šíleně moc lidí.
Kolega z práce navštívil Prahu za pandemie.
Prý si to konečně užil pohoda, klid....

0
0
0.000
avatar

No jo, byli jste tu v největší sezoně. Třeba květen mimo svátky je fajn ;)

0
0
0.000
avatar

Hezky jste vyrazili. V Praze je pořád co objevovat.

0
0
0.000
avatar

To určitě. Zapomněl jsem do příspěvku vložit např návštěvu Zemanova muzea. Myšleno Karel Zeman.
Obdivuhodný to člověk. Do dnes se využívají jeho vymyšlené techniky.

0
0
0.000
avatar

Jojo, jeho filmové triky byly moc pěkné.

0
0
0.000
avatar

Hiya, @lizanomadsoul here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1935.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Thank you for an interesting tour :)
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 71000 upvotes.
Your next target is to reach 72000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - July 15, 2023
HiveBuzz Women's World Cup Contest - Collect Badges and Prizes - Thousands of HIVE, Tokens or NFTs to be won!
0
0
0.000
avatar

Hi, you have nice post with nice photos very cool 😊

0
0
0.000
avatar

Hi. Thank you very much.

0
0
0.000