Visit to Zbrašov Caves / Návštěva Zbrašovkých jeskyní

avatar

IMG_20231014_144756.jpg

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

Recently I wrote a post about how my family and I visited the fish catch in Tovačov. We were returning from this event quite early and so I thought to visit one more interesting place on the way home. This place was Zbrašovské jeskyně (Zbrašov Caves) located near the town of Hranice on the left bank of the river Bečva in the cadastral area of Teplice nad Bečvou.

Nedávno jsem psal příspěvek jak jsme s rodinkou navštívili výlov ryb v Tovačově. Vraceli jsme se z této akce docela brzy a tak mě napadlo po cestě domů navštívit ještě jedno zajímavé místo. Tím místem byli Zbrašovské jeskyně nacházející se nedaleko města Hranice na levém břehu řeky Bečvy v katastrálním území Teplice nad Bečvou.

IMG_20231014_133527.jpg

Zbrašov Caves are known for their unique decoration of the mineral aragonite, which occurs in many different forms, including stalagmites, stalactites and sinter coatings. Argonite is a form of calcite. They are the warmest caves in the Czech Republic with a year-round constant temperature of 14.5 °C, which is due to the action of warm mineral waters flowing through the limestone bedrock. They were discovered in 1912 and opened to the public in 1926.

Zbrašovské jeskyně jsou známé svou jedinečnou výzdobou z minerálu aragonitu, který se zde vyskytuje v mnoha různých formách, včetně stalagmitů, stalaktitů a sintrových povlaků. Argonit je forma kalcitu. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C což je způsobeno působením teplých minerálních vod, které protékají vápencovým podložím. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost zpřístupněny od roku 1926.

IMG_20231014_141455.jpg

IMG_20231014_141236.jpg

Formation of aragonite:

Aragonite is formed as a result of a chemical reaction between carbon dioxide and calcium carbonate. This reaction takes place in warm water that contains limestone.

Crystallization of aragonite:

Aragonite crystallizes as hexagonal crystals. The crystallization of aragonite is influenced by various factors including temperature, acidity and water flow rate.

Vznik aragonitu:

Aragonite vzniká v důsledku chemické reakce mezi oxidem uhličitým a uhličitanem vápenatým. Tato reakce probíhá v teplé vodě, která obsahuje vápenec.

Krystalizace aragonitu:

Aragonite krystalizuje ve formě šestibokých krystalů. Krystalizace aragonitu je ovlivněna různými faktory, včetně teploty, kyselosti a rychlosti proudění vody.

IMG_20231014_142529.jpg

IMG_20231014_142505.jpg

The most common forms of aragonite are:

Sintra: Sintra is a coating that forms on the walls and ceilings of caves. Sintra can be thin or thick and can be a variety of colours, including white, grey, brown and yellow.

Translucent aragonite crystals: Translucent aragonite crystals can occur in caves, but are relatively rare. These crystals form when conditions are ideal for rapid aragonite growth.

Aragonite milk: Aragonite milk is a fine powder that can occur in caves. Aragonite milk is formed when aragonite rapidly crystallizes and breaks into small particles.

Nejčastější formy aragonitu jsou:

Sintra: Sintra je povlak, který se vytváří na stěnách a stropech jeskyní. Sintra může být tenká nebo tlustá a může mít různé barvy, včetně bílé, šedé, hnědé a žluté.

Průsvitné aragonitové krystaly: Průsvitné aragonitové krystaly se mohou vyskytovat v jeskyních, ale jsou poměrně vzácné. Tyto krystaly vznikají, když jsou podmínky ideální pro rychlý růst aragonitu.

Aragoniteční mléko: Aragonitové mléko je jemný prášek, který se může vyskytovat v jeskyních. Aragonitové mléko vzniká, když aragonit rychle krystalizuje a rozpadá se na malé částice.

IMG_20231014_143408.jpg

IMG_20231014_143507.jpg

IMG_20231014_144811.jpg

IMG_20231014_145154.jpg

IMG_20231014_143902.jpg

The Zbrašov Caves are located near the spa Teplice nad Bečvou. The history of the Teplice nad Bečvou Spa dates back to the 16th century. The first written mention of them dates back to 1553, when the owner of the hranice estate, Jan Kropáč of Nevědomí, built the first spa building here.
Teplice nad Bečvou Spa uses medicinal springs that are rich in minerals, including sodium bicarbonate, sodium chloride and magnesium sulphate. The springs are used to treat diseases of the musculoskeletal system, cardiovascular system, nervous system and other diseases.

Zbrašovské jeskyně se nalézají v blízkosti lázní Teplice nad Bečvou. Historie lázní Teplice nad Bečvou sahá až do 16. století. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1553, kdy zde majitel hranického panství Jan Kropáč z Nevědomí postavil první lázeňskou budovu.
Lázně Teplice nad Bečvou využívají léčivé prameny, které jsou bohaté na minerály, včetně hydrogenuhličitanu sodného, chloridu sodného a síranu hořečnatého. Prameny jsou využívány k léčbě onemocnění pohybového aparátu, kardiovaskulárního systému, nervového systému a dalších onemocnění.

IMG_20231014_151231.jpg

IMG_20231014_151626.jpg

IMG_20231014_151416.jpg

IMG_20231014_115933.jpg

IMG_20231014_152058.jpg

Although the Zbrašovské Caves are not very impressive in terms of karst decoration, they are certainly worth a visit. Also worth a visit is the nearby Hranice Abyss, the deepest abyss in the Czech Republic and the deepest flooded abyss in the world. The maximum depth of the flooded part measured so far is 519.5 m without reaching the bottom.
All this makes this area a fascinating place.

I když Zbrašovské jeskyně příliš nevynikají krasovou výzdobou, zajisté stojí za návštěvu. Za návštěvu stojí i nedaleká Hranická propast, nejhlubší propast v České republice a zároveň nejhlubší zatopená propast světa. Maximální dosud naměřená hloubka zatopené části je 519,5 m, aniž bylo dosaženo dna.
To vše činí z této oblasti poutavé místo.0
0
0.000
10 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Na poslední fotce je lázeňský pavilon Slovenka, který byl v březnu 2022 přejmenovaný na Mariupol a přeměněný na ubytovnu pro Ukrajince, co opustili zemi kvůli válce. Několika dezolátům z toho tehdy málem praskla žilka. Слава Україні!

0
0
0.000
avatar

Celý komplex se mi zdál jaksi nevyužitý. Lázeňství asi není co bývalo.
Takže proč nepoužít nějakou nevyužitou budovu coby ubytovnu.

0
0
0.000
avatar

Nebo je míň kardiovaskulárních chorob. Žijeme zdravěji.

0
0
0.000
avatar

To už je let, co jsem tam byl naposledy. Opravdu zajímavé místo a jen jedno ze čtyř na světě.
!LUV
za použití #aroundtheworld

0
0
0.000
avatar

Asi slabý marketing na to jak je to jedinečné. Místo a okolí má co nabídnout. Holt to není Macocha nebo Kateřinská jeskyně. Na druhou stranu.... Aspoň to je lépe zachováno. Lidé dokážou různé zvěrstva

0
0
0.000
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 84000 upvotes.
Your next target is to reach 85000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000