Night photography test / Zkouška nočního focení

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

Digitální zrcadlovku mám již snad desítky let. Samozřejmě ne stále tu stejnou. Dokonce jsem jistou dobu měl i zrcadlovku na kinofilm. Ale přes to nemohu o sobě říci, že bych byl nejaký extra fotograf. Spíše naopak. Fotografuji docela málo, ale focení mě baví a stále objevuji netušené možnosti digitální zrcadlovky.
Ještě nedávno jsem pomocí fotoaparátu dělal se synem animace. Minulý rok jse zkoušel fotit oheň a ten předminulý jsem fotil vodu

I've had a digital SLR for probably decades. Not the same one all the time, of course. I even had a film SLR for a while. But despite that, I can't say I'm any kind of extra photographer. Rather the opposite. I take quite a few photos, but I enjoy taking pictures and I'm still discovering the unsuspected possibilities of the digital SLR.
Until recently, I used the camera to make animations with my son. Last year I tried to take pictures of fire and the year before that I took pictures of water.

Letos jsem na dovolené zkusil snad jednu z nejtěžších disciplín co se fotografování týče. A tím je noční focení. V mém případě to bylo focení nočního nebe. Byl jsem na dovolené v malé obci poblíž hor a to se takové focení nabízí neboť je zde málo světelného smogu. Již minulý rok i předloni jsem vyhlížel jasné nebe bez měsíce. A teprve letos se mi naskytly téměř dokonalé podmínky. Mohl jsem tedy začít experimentovat. Nikdy jsem to nedělal a neměl žádné poznatky. Zkusil jsem to prostě jen tak jak mě napadlo.
This year I tried one of the most difficult disciplines in terms of photography. And that is night photography. In my case it was shooting the night sky. I was on vacation in a small village near the mountains and it offers such a photo shoot because there is little light smog. Already last year and the year before I was looking for a clear sky without the moon. It was only this year that I had almost perfect conditions. So I could start experimenting. I had never done it before and had no knowledge. I just tried it as it came to me.

Bylo mi jasné, že musím mít co nejvíce otevřenou clonu. K focení jsem použil širokoúhlý objektiv Tamron 10-24 s nejnižní clonou 3,5. Na takové focení se to moc nehodí, chtělo by to lepší světelnost. Ale co.
Otázkou pro mě bylo co dál, co čas a ISO. Ještě jsem takhle nefotil a tak jsem spíše experimentoval. Začal jsem s ISO 640 a přidával čas. Nechtěl jsem to přehnat aby nebyly snímky příliš zrnité. Snímek nahoře má 30 sekund. Snímek dole již 100 sekund.

It was clear to me that I had to keep the aperture as open as possible. I used a Tamron 10-24 wide-angle lens with a minimum aperture of 3.5. It's not really suited for this kind of shooting, it would need a better aperture. But whatever.
The question for me was what next, what time and ISO. I haven't shot like this before so I was rather experimenting. I started with ISO 640 and added time. I didn't want to overdo it so the images wouldn't be too grainy. The image above is 30 seconds. The image below is already 100 seconds.

Stále to nebylo ono. Tak jsem postupně ISO zvětšoval. Ono se to sice nezdá, ale při delších časech se tvězdy začnou jevit jako čárky místo teček. To jsem si však uvědomil poměrně pozdě a laděním času závěrky jsem se docela zdržel.
Následné fotky jsou o trochu lepší. Ale pořád tomu něco schází.

It still wasn't right. So I gradually increased the ISO. It doesn't seem like it, but at longer times the stars start to appear as dashes instead of dots. However, I realized this rather late and tuned the shutter speed quite a bit.
Subsequent photos are a bit better. But it's still missing something.

Dalším problémem který mě překvapil, byla vlhkost. Sklíčko objektivu se mi začalo rosit a tak jsem musel pro hadřík a přek každou fotkou objektiv otřít.

Another issue that surprised me was the humidity. The lens glass started to get dewy, so I had to get a cloth and wipe the lens before each photo.

Chodil jsem fotil jen okolo chaty. Zkušebně. Jistě by to chtělo nějakou lepší lokalitu na takové focení. Jelikož jsem zkouškami strávil hodně času, řekl jsem si, že nějaké to focení nechám na následující den, kdy slibovali stejné počasí a podmínky. Bohužel jenom slibovali.

I used to take pictures just around the cottage. Testing. Surely it would take a better location for such a shoot. Since I spent a lot of time testing, I figured I'd save some of the shooting for the next day, when they promised the same weather and conditions. Unfortunately, they only promised.

Druhý den totiž byly mraky. A to v deset večer ještě nebyly, ale to ještě bylo trochu světlo. A tak jsem to zkusil zase o půlnoci.
Udělal jsem tedy zase pár fotek. Tentoktát připraven. ISO na 5000 nebo dokonce na 6400 s časy závěrky cirka 10 sekund. To už hvězdy konečně vypadaly jako tečky. Vše ale mimo mraků kazila i nedaleká pouliční lampa, která předchozí den v tu dobu byla zhasnutá.
Celkově si ale myslím, že se experiment povedl a přinesl mi cenné poznatky pro případné další focení.

The next day there were clouds. And they weren't at ten in the evening, but it was still a little light. So I tried again at midnight.
So I took some pictures again. This time ready. ISO at 5000 or even 6400 with shutter speeds of about 10 seconds. By then the stars finally looked like dots. But everything was spoiled by the nearby street lamp, which was out at that time the previous day.
Overall, I think the experiment was a success and gave me valuable insights for future photography.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 20000 upvotes.
Your next target is to reach 25000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Women's World Cup Contest - Recap of the second day
Women's World Cup Contest - Recap of the first day
Join the HiveBuzz Women's World Cup Contest - Register Before It Starts And Win Big!
0
0
0.000
avatar

You did hard work! Post reviewed and approved for an Ecency boost. 😊

0
0
0.000