Dom Ojca - wiersz mojego autorstwa | Father's House - original poem

avatar
(Edited)

Jeden z wierszy z mojego tomiku oraz fotomontaż z 2007 roku, który choć nie towarzyszył moim myślom podczas pisania tego utworu, to teraz wydaje mi się mieć coś korespondującego z nim.

Dom Ojca

Po długiej walce z Aniołem
Wyrwaniu pióra
Człowiek postanawia dołączyć
Do grona istot świetlistych

Po długiej walce z Aniołem
Odcina swoje związki z ziemią
Wyjeżdża do Miasta

Wyjeżdża do Miasta kupuje mięso
Bez kości sterylnie pakowane
Najlepiej w ogóle

Wyjeżdża do Miasta długo myje dłonie
Rozczesuje każdy włos osobno
Ręki woli nie podawać nikomu
A zwłaszcza obcemu

Po długiej walce z Aniołem
Wplata pióro we włosy
Mówi Ty też jesteś Bogiem

Wyjeżdża do Miasta pilnie się uczy
Jak zarządzać percepcją
Zakrywać oczy gdy odchodzi
Nieboszczyk Ojciec

Nieboszczyk Ojciec leży za kotarą
Nie ma zmarłych nie widać
Nie ma ich w moim domu
W domu mojego Ojca

W domu mojego Ojca
Migają ekrany gra muzyka
Nimfy pluskają w potoku
Na dalszym planie taniec Centaurów

5 czerwca 2021 roku, Oslo

© Stafhalr 2021

One of the poems from my book and a photomontage from 2007, which, although did not accompany my thoughts while writing this piece, now seem to me to have something corresponding to it.

This is a rough translation into English. I'm not completely satisfied, but it largely captures the meaning of the poem:

Father's House

After a long struggle with the Angel
Plucking out a feather
Man decides to join
To the circle of luminous beings

After a long struggle with the Angel
He cuts off his ties with the earth
He leaves for the City

He leaves for the City He buys meat
Boneless sterile packaged
Best not at all

He leaves for the City He washes his hands for a long time
Brushes each hair separately
Prefers not to shake hands with anyone
Especially a stranger

After a long struggle with the Angel
He weaves a feather into his hair
He says: You are God too

He leaves for the City He diligently learns
How to manage perception
Cover THE eyes when the Dead Man
Father leaves

Dead Man Father lies behind the curtain
There are no dead cannot be seen
They are not in my house
In my Father's house

In my Father's house
Screens flicker music plays
Nymphs frolic in the stream
And in the background
Centaurs dance

June 5, 2021, Oslo

Artwork © Stafhalr 2007

Oto mój krótki sen w autobusie

Wiersze, które do tej pory opublikowałem na Hive:

Jarosław Marek Rymkiewicz odjeżdża pociągiem osobowym ze stacji w Milanówku

Wiosna II

Towarzysz

Wiersz z Juraty

Wyszło z kuchni ciemne zmrocze...

O podróżowaniu0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @stafhalr! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 90 posts.
Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

Hello stafhalr!

It's nice to let you know that your article will take 7th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by szejq

You receive 🎖 0.7 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 266 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START

0
0
0.000