Prague lines 7

avatar

Welcome to the seventh installment of Prague Lines. An unconventional view of the streets of Prague. Today I prepared a combination of street photography combined with abstract photography. Let's take a look at the streets of Prague.

Vítejte u sedmého pokračování Pražských linií. Netradičního pohledu do Pražských ulic. Dnes jsem si připravil kombinaci street fotografie v kombinaci s fotografií abstraktní. Pojďme se podívat do Pražských ulic.

IL5A4505.jpg

Every time I drove by, I looked at this view of Prague Castle. I finally got around to taking a proper picture of him, and at the same time, a lady in colors representing the entire color palette of the photo step into the shot.

Pokaždé když jsem jel okolo autem, koukal jsem na tento průhled na Pražský hrad. Konečně jsem se dostal k tomu ho pořádně vyfotit a přitom mi záběru vešla slečna v barvách reprezentující celou barevnou paletu fotografie.

IL5A4516.jpg

IL5A4520.jpg

IL5A4531.jpg

In this shot, I wanted to capture the staircase with the decorative lamp in front of the Rudolfinum building. And as the sign says the unexpected happened and a girl in a white shirt with a red bottle in her hand jumped into my frame and perfectly balanced the white sign and filled the dead space.

V tomto záběru jsem chtěl zachytit schodiště s dekorativní lampou před budovou Rudolfina. A jak říká cedule stalo se neočekávané a do záběru mi skočila dívka v bílé košili s červenou lahví v ruce a perfektně vyvážila bílou ceduli a vyplnila mrtvý prostor.

IL5A4537.jpg

IL5A4545.jpg

IL5A4548.jpg

Here I wanted to photograph the lines of the bridge in the background with the Charles Bridge. And unexpectedly, a woman walked into my frame again and began to make up before taking a selfie.

Zde jsem chtěl vyfotit linie mostu v pozadí s Karlovým mostem. A nečekaně mi zase do záběru vešla žena a začala se upravovat předtím, než si vyfotila selfie.

IL5A4550.jpg

Here I wanted to take a photo of the jetty that forms the letter Z. I saw two women in hats approaching on the sidewalk. And so I waited until they were exactly in this position. But again the unexpected happened and the dead space above the river was filled by a flying pigeon.

Zde jsem chtěl vyfotit molo, které tvoří písmeno Z. Viděl jsem, že se po chodníku blíží dvě ženy v kloboucích. A tak jsem čekal do chvíle kdy budou přesně v této pozici. Ale opět se stalo neočekávané a mrtvý prostor nad řekou vyplnil letící holub.

IL5A4554.jpg

IL5A4558.jpg

IL5A4563.jpg

IL5A4564.jpg

IL5A4569.jpg

IL5A4570.jpg

IL5A4573.jpg

In the park called Holubička, I came across miniatures of Brutalist buildings that are in the territory of Prague. For example, this is the Kotva department store, which I captured in Prague lines 3

V parku se jménem Holubička jsem narazil na zmenšeniny brutalistických staveb, které jsou na území Prahy. Třeba toto je obchodní dům Kotva, který jsem zachytil v Prague lines 3

IL5A4586.jpg

IL5A4587.jpg

IL5A4588.jpg

IL5A4591.jpg

IL5A4592.jpg

IL5A4593.jpg

Right across the street is the building of the former Zenger transformer station, which is currently the building of the Kunsthalle Praha foundation fund. The newly built barrier-free entrance is absolutely perfect for abstract photography.

Hned přes ulici je budova bývalé Zengerovy trafostanice, která je v současné době budovou nadační fondu Kunsthalle Praha. Nově postavený bezbariérový vstup je naprosto perfektní pro abstraktní fotografii.

IL5A4595.jpg

IL5A4596.jpg

But Prague is not only man-made lines, but also natural ones that make up the Natural Monument Letenský profil.

Ale Praha nejsou jen uměle vytvořené linie, ale taky přírodní které tvoří Přírodní památka Letenský profil.

NFTShowroom.png0
0
0.000
5 comments
avatar

Kruciš ale to je dobrý. Zvlášť když ti někdo neočekávaně vejde do záběru :)) Tvoje pohledy jsou inspirativní.

Asi budu po čase zvědavý, jestli se zadařilo s tím nftshowroom.

0
0
0.000
avatar

V zítřejším článku těch neočekávaných vstupů budu mnohem více. Ohledně pohledů. Je to jako hrát na schovávanou. Musíš se pořádně koukat kolem, při tom hledat a vidět. Prostě vidět věci, které vetšina lidí pouze obejde a nevidí.

0
0
0.000
avatar

Honestly it's always cool how Prague's urban scenery blends with unexpected moments. The balance between architecture and spontaneous human presence adds a unique charm to each shot. Great pics as always good friend

0
0
0.000
avatar

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

All the pictures are amazing... especially the decorative lamp with staircase 😄

0
0
0.000